Integritetspolicy

AMH Sverige AB och dess syster- och koncernbolag, på denna sida benämnt som AMH eller vi, tar seriöst på den personliga integriteten för besökare på våra webbsidor och användare av tjänsterna som AMH erbjuder på dessa webbsidor, våra plattformar i sociala medier och vår kundservice, på denna sida kallad digitala kanaler.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av AMH används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom AMH sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR) *1.

Denna integritetspolicy gäller generellt för samtliga AMHs digitala kanaler. Om en annan, mera specifik, integritetspolicy publiceras på en digital kanal som hanteras av ett dotterbolag, systerbolag eller annan juridisk person inom den koncern där AMH ingår, ska den ha företräde framför denna integritetspolicy.

Utöver den personuppgiftsbehandling som sker via AMHs digitala kanaler, behandlar vi även dina personuppgifter, både om dig som avsändare och mottagare, vid utförande av de tjänster AMH erbjuder via AMHs digitala kanaler och andra kanaler. För det fall att villkoren för någon av de tjänster som erbjuds via AMHs digitala kanaler innehåller mer specifika bestämmelser om personuppgiftsbehandling, ska sådana bestämmelser äga företräde framför denna integritetspolicy för den aktuella tjänsten

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

AMHs behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?

När du besöker/använder våra digitala kanaler eller dess tjänster eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t. ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av AMHs tjänster och produkter och transaktionshistorik och för vissa tjänster även platsinformation. I förekommande fall kan även personnummer behandlas. Vidare kan AMH komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till AMHs digitala kanaler, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med AMH och andra via AMHs plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter eller intresseanmälningar i våra kontaktformulär eller via telefon.

När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner i våra digitala kanaler, till exempel via kontaktformulär, e-post, eller via telefon, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Instagram) kan AMH komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

AMH har placerat så kallade ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in. Mer information om vilka cookies AMH placerat i våra digitala kanaler, och hur du tar bort dessa cookies, finns i AMHs cookiepolicy.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra AMHs rättsliga skyldigheter.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av AMH eller bolag i AMHs koncern, eller deras respektive underbiträden, för följande ändamål.

1. För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.

2. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, email formulär och i våra konton i sociala medier.

3. För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, mejl och sms/mms, som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via mejl.

4. För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden. Det är även möjligt att data som härrör från användning av olika digitala kanaler från AMH samkörs för detta ändamål, samt för ändamålet att utveckla produkter och tjänster.

5. För att förhindra eller upptäcka bedrägerier.

6. För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.

7. För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

AMH behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller ett intresse av att utveckla våra Digitala Kanaler. Om AMH skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du aktivt får klicka i en ruta.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

AMH värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

AMH kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för AMHs räkning, t. ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att AMHs samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för AMHs räkning undertecknar alltid avtal med AMH för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

AMH kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

AMH kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i denna punkt.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för information som AMH behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. AMHs digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbsidwebbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att AMH ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall AMH på adress som anges nedan.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är AMH Sverige AB. Om du har frågor rörande hur AMH behandlar dina personuppgifter, kontakta AMHs dataskyddsombud via mejl eller via post:

AMH Sverige AB
Dataskyddsombud
Förrådsvägen 18
144 40 Rönninge
personuppgifter@alpha-mh.se

Ändring av denna integritetspolicy

AMH kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på AMHs webbsidor.

Senast uppdaterad: 2018-05-18

*1 Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).