KÖPVILLKOR BEGAGNADE TRUCKAR

1. Generellt
Dessa köpvillkor gäller vid köp av begagnade truckar, där den säljande parten är AMH Sverige AB (556291-0298).

För andra tjänster och typer av produkter gäller andra köpvillkor, se därvid de villkor som gäller för respektive tjänst och produkt.

2. Produktinformation
Uppgifter i produktinformation och liknande handlingar är indikativa och vi reserverar oss för eventuella felaktigheter.

3. Beställning och beställningserkännande
En beställning är bindande för köparen i och med undertecknandet av beställningssedeln alternativt när kunden bekräftar köpet skriftligen via t.ex e-post, eller muntligen.

Avviker bekräftelsen genom tillägg, inskränkning eller förbehåll från beställning och köparen inte vill godta dessa ändringar, skall han snarast meddela säljaren detta, dock senast före leverans av varan eller tjänsten. Avtal är annars träffat enligt säljarens bekräftelse.

4. Pris och prisjusteringar
Köparen skall utöver avtalat pris utge ersättning för därpå belöpande mervärdeskatt.

5. Inbytesvaror
Överenskommet pris för eventuell inbytesvara gäller endast under förutsättning att varan vid leverans till säljaren befinner sig i samma skick som vid tidpunkten för avtalets träffande.
Skulle inbytesvaran ha undgått förändring, vara behäftad med fel eller att uppgifter rörande inbytesvaran visar sig felaktiga och detta inte är utan betydelse för säljarens värdering av inbytesvaran, är köparen skyldig att på egen bekostnad återställa inbytesvaran i avtalsenligt skick eller till säljaren utge ersättning med ett belopp motsvarande skillnaden mellan avtalat inbytespris och inbytesvarans värde med hänsyn till förändringens, felets eller uppgifternas betydelse.
Skulle inbytesvaran, oaktat vad som stadgas i denna punkt ovan, väsentligt avvika från vad säljaren ägt räkna med vid avtalets träffande har säljaren rätt att häva avtalet i den del som rör inbytesvaran. Sådan hävning skall inte påverka avtalet i övrigt.

6. Betalning
Om inget annat överenskommits, så skall full likvid erläggas senast i samband med leverans av varan.
Om köparen inte betalar i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, dock skall dröjsmålsräntan med minst två procentenheter överstiga eventuell avtalad avbetalningsränta.

7. Leveransklausul och leveranstid
Om inget annat överenskommits, är varan såld Ex works enligt Incoterms gällande regelverk. Leveranstid skall anges och räknas från dagen för avtalets slutande. Har särskild leveransdag inte bestämts skall varan levereras inom skälig tid.

8. Avisering av försening
Bedömer part, att han kommer att bli försenad med avlämnande eller mottagande av varan, skall han utan dröjsmål underrätta motparten. Parten skall därvid ange den tidpunkt då han räknar med att leveransen kan fullföljas.

9. Förlängning av leveranstid
Om leveransförsening uppkommer skall leveranstiden förlängas med skälig tid.

10. Köparens försening, säljarens hävningsrätt
Finner köparen att han inte kommer att kunna mottaga varan på avtalad dag eller framstår dröjsmål på hans sida såsom sannolik, skall han utan uppskov skriftligen meddela säljaren detta och därvid ange orsaken till dröjsmålet samt såvitt möjligt den tidpunkt, då mottagandet beräknas kunna ske.
Underlåter köparen att mottaga varan på avtalad dag, är han ändå skyldig att erlägga betalning, som om varan i fråga hade levererats.

11. Köparens underlåtenhet att motta varan
Om köparen underlåter att ta emot varan på fastställd dag och detta inte beror på ett Force Majeur-förhållande är han skyldig att erlägga betalning som om varan i fråga hade levererats.
Säljaren skall för köparens räkning och på dennes bekostnad vidta skäliga åtgärder för vård av varan.
Om köparen, trots skriftligt krav från säljaren, underlåter att ta emot varan inom avtalad tid, äger säljaren rätt att, genom skriftligt meddelande till köparen, häva avtalet och av köparen erhålla ersättning för den skada som han åsamkats på grund av köparens underlåtenhet att fullfölja sin del av avtalet. Ersättningen skall dock inte understiga 20 procent och inte överstiga 100 procent av köpeskillingen, som hänför sig till den icke mottagna delen av varan.

12. Återtagandeförbehåll
Den levererade varan förblir säljarens egendom tills den blivit till fullo betald. Köparen har innan varan till fullo betalats inte rätt att utan säljarens medgivande förfoga över varan så att säljarens återtaganderätt äventyras.

13. Öppet köp på begagnade truckar
Öppet köp på begagnade truckar tillämpas i de fall detta specifikt anges i respektive produkts produktinformation. Med öppet köp avses att köparen har rätt att ångra köpet och lämna tillbaka produkten inom den föreskrivna tiden. Meddelande om att köparen önskar använda rätten till öppet köp ska sändas skriftligen till info@alpha-mh.se senast inom den föreskrivna tiden efter att produkten levererats. Köparen har rätt att provköra den begagnade trucken för att fastställa att den passar i verksamheten. Maximal användning av trucken som tillåts för att åberopa öppet köp är 10 timmar på timmätaren. Har trucken använts mer än 10 timmar har kunden inte rätt att åberopa öppet köp.

Vid utnyttjande av Öppet köp bekostar köparen själv returtransporten till av Säljaren anvisad lokal.

Öppet köp gäller på truckar som säljaren har i lager.

14. Garanti på begagnade truckar
På begagnade produkter där garanti lämnas anges garantitid och användningstid som omfattas av garanti i respektive produkts produktinformation.

Anspråk på garanti ska göras inom den den föreskrivna tiden, därefter förfaller rätten att åberopa garanti.

Garanti på begagnade truckar innebär följande:
– För begagnade truckar gäller att trucken säljs i befintligt skick. Vid samtliga bedömningar ska hänsyn ska tas till vad som är rimligt med tanke på truckens ålder, timmätarställning och skick i övrigt vid tidpunkten för köpet. Garantin gäller att trucken ska vara i det skick som utfästs vid tiden för köpet.
– Säljaren åtar sig att åtgärda fel på produkten som uppkommer inom garantitiden, som köparen rimligen bör kunna förvänta sig med tanke på truckens ålder, timmätarställning och skick i övrigt.
– Fel som uppkommer på grund av förhållanden som är hänförliga till köparens/användarens felaktiga användning, hantering, förvaring och liknande omfattas inte av garanti.
– Slitmaterial såsom däck, hjul mm omfattas inte av säljarens garantiåtagande.
– För batterier i eltruckar gäller följande: batteriets kapacitet/drifttid omfattas ej av garanti. Köparen har istället möjlighet att bedöma om batteriets kapacitet är tillräcklig inom tiden för öppet köp. I det fall batteritiden inte är tillräcklig kan köparen ångra köpet inom villkoren för öppet köp.
– I de fall trucken finns tillgänglig i Stockholm med 50 km omnejd åtar sig säljaren att bekosta arbete samt reservdelar för att åtgärda felet.
– Utanför Stockholm +50 km omnejd åtar sig säljaren att bekosta reservdelar, ej arbetstid för reparationer.
– Köparen har möjlighet att på egen bekostnad skicka trucken till säljarens verkstad för utförande av garantireparationer. I det fallet åtar sig säljaren att utföra reparationen inklusive arbetstid. Detta ska alltid avtalas med säljaren innan en truck skickas till säljarens verkstad.
– Innan köparen på egen hand utför några reparationer eller köper in reservdelar som kan omfattas av garanti skall säljaren kontaktas enligt nedan.
– I garantiärenden förbehåller sig säljaren rätten att avgöra vad som ska åtgärdas, på vilket vis, och vilka eventuella reservdelar som ska köpas in.
– Om dessa villkor för garanti, samt ”Reklamation” nedan, inte följs, förfaller köparens rätt till garantiersättning.
– I garantiärende där kostnaden för reparation överstiger 20% av köpeskillingen för trucken, dock alltid i det fall reparationskostnaden överstiger 10 000 kr, har säljaren möjlighet att istället för att bekosta reparationen låta köpet gå åter, dvs återta trucken och återbetala köparen hela köpeskillingen.

15. Reklamation
Köparen skall inom 3 dagar efter det att han märkt eller borde ha märkt att varan är felaktig lämna säljaren meddelande om felet. Reklamationen skall skriftligen till info@alpha-mh.se.
Köparen skall ge säljaren rimlig möjlighet att fastställa skadans art och uppkomst och snarast ställa varan till säljarens förfogande för reparation eller .

16. Garantibegränsningar
Säljarens ansvar avser vidare endast fel som uppkommer under de i avtalet förutsedda eller sedvanliga arbetsförhållandena och vid riktig användning. Det förutsätts härvid att köparen följer de skötselanvisningar och instruktioner som säljaren eller hans representant lämnat. Det omfattar icke fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från köparens sida, ändringar utan säljarens medgivande, av köparen oriktigt utförda reparationer, normal förslitning eller försämring.
Vid utbyte av delar och komponenter som är utsatta för särskilt stort slitage skall köparen erlägga skälig ersättning för den tid de använts.

Utöver vad som föreskrives ovan har säljaren inte något ansvar för fel. Säljaren är inte skyldig att på grund av fel i varan utge någon ersättning till köparen för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada.

Avhjälpande av fel under garantitiden medför icke att den totala garantitiden utökas.

17. Befrielsegrunder (force majeure)
Part har rätt till förlängning av leveranstiden om köpets fullgörande hindras till följd av omständighet utanför partens kontroll såsom arbetskonflikt, krig, myndighets beslut, omfattande driftstörningar hos parten eller underleverantör eller annat av parten inte vållat förhållande, som han inte bort räkna med och vars följder han inte rimligen kunnat undanröja.
För rätt till förlängning av leveranstiden krävs att part utan dröjsmål underrättar motparten att befrielsegrundande omständigheter inträffat.
Kan köpet inte fullgöras inom rimlig tid till följd av omständigheter enligt punkt 17, får vardera parten häva avtalet till den del dess fullgörande hindras.
Vid hävning enligt första stycket får någon annan påföljd inte göras gällande i förhållande till andra parten.

18. Tvist
Tvist i anledning av avtalet skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Kan tvisten därvid inte lösas skall den avgöras av allmän domstol. Är parterna överens därom kan i stället tvisten lösas genom skiljeförfarande.
Rättsfrågor i anledning av avtalet skall bedömas enligt svensk lag.

Vi hör oftast av oss inom 1 timme.
– Dan Lorin
VD ALPHA Material Handling

4 av 5

truckar säljs innan de annonseras ut till allmänheten

Vill du få fler offerter?

Med rätt kontakter gör du en bättre truckaffär.

– Dan Lorin
VD ALPHA Material Handling

4 av 5

truckar säljs innan de annonseras ut till allmänheten

Vill du få fler offerter?

Med rätt kontakter gör du en bättre truckaffär.

– Dan Lorin

VD ALPHA Material Handling